ඔබට කොයි තරම් දියුණු මතක ශක්තියක් තියෙනවද? ඔන්න ඒ බව පරික්ෂා කර බලන්න පුලුවන් අපූරූ පරීක්ෂණයක් තමයි අපි අද අරගෙන ආවේ. පහතින් දක්වලා තියෙන පින්තූර වල ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලාංඡන ඇතුලත් කරලා තියෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබේ මතකයෙන් මේ අතර තියෙන හරිම ලාංඡනය මොකක්ද කියලා තෝරන එකයි. අවසානයට පිළිතුරු ටිකත් සදහන් කරලා තියෙනවා.

2. 3. 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

පිලිතුරු

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here